Huishoudelijk reglement Cooperatie Heerlijk Lokaal U.A.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT COOPERATIE Heerlijk Lokaal U.A.

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

 1. Algemene vergadering, het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 16 van de statuten, te weten de algemene vergadering van de coöperatie;
 1. Bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek, in artikel 8 van de statuten, te weten het bestuur van de coöperatie;
 1. Statuten, de statuten van de coöperatie;
 1. Coöperatie, de coöperatie Heerlijk Lokaal U.A., als omschreven in artikel 1 van de statuten, hierna ook te noemen “Heerlijk Lokaal”;
 1. Boekjaar, het jaar lopend van 1 januari tot en met 31 december.
 1. Lokaliteit, een door de coöperatie Heerlijk Lokaal uitgebate (horeca)faciliteit met eventueel een daarbij behorend terras of buitenruimte.

Leden

Artikel 2

 1. Leden zijn die natuurlijke personen en rechtspersonen, die door het bestuur dan wel de algemene vergadering als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten en in dit huishoudelijk reglement is bepaald.
 2. De coöperatie kent als leden:
  A-leden;
  B-leden;
  C-leden;
  ereleden;
  leden van verdienste.
 1. A-leden zijn zij die als investeerder of bestuurder actief zijn binnen de coöperatie dan wel actief zijn geweest in een van voornoemde rollen. A-leden kunnen uitsluitend op basis van uitnodiging lid worden van Heerlijk Lokaal. Een A-lid heeft 100 stemmen.
 1. B-leden zijn zij die een huurovereenkomst hebben in het gebouw ‘Tot 2021’ in Apeldoorn of een ander door het bestuur aangewezen object waar een lokaliteit van Heerlijk Lokaal is gevestigd en de voor hen geldende lidmaatschapsgelden hebben voldaan. Een B-lid heeft 1 stem in de Algemene Vergadering.
 1. C-leden zijn zij die de beginselen van de coöperatie een warm hart toedragen, de coöperatie willen ondersteunen en de voor hen geldende lidmaatschapsgelden hebben voldaan. Een B-lid heeft 1 stem in de Algemene Vergadering.

6. Ereleden zijn meerderjarige natuurlijke personen aan wie wegens hun buitengewone verdiensten jegens de coöperatie het erelidmaatschap is verleend door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. De criteria om voorgedragen te kunnen worden voor de benoeming tot erelid zijn:

A. Een groot aantal jaren op buitengewone wijze verdienstelijk zijn geweest voor Heerlijk Lokaal;
B. De inzet die voor de coöperatie is gedaan moet ver uitgaan boven wat van leden mag worden verwacht.
C. De bijdrage moet belangeloos zijn geweest.
D. De betrokkene moet zeer loyaal en altijd positief kritisch ten opzichte van Heerlijk Lokaal, haar leden en haar bestuursleden zijn geweest.

Het erelidmaatschap is iets zeer bijzonders en ereleden worden bij hoge uitzondering benoemd. Ereleden (die niet tevens A-, B-, of C-lid zijn) zijn niet lidmaatschapsgeld plichtig.

 1. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de coöperatie en aan wie het lidmaatschap van verdienste is verleend door het bestuur. De criteria om voorgedragen te kunnen worden voor de benoeming tot lid van verdienste zijn:
  A: Een groot aantal jaren op bijzondere wijze verdienstelijk zijn geweest voor Heerlijk Lokaal;
  B: De inzet die voor de coöperatie is gedaan moet ver uitgaan boven wat van leden mag worden verwacht.
  C: De bijdrage moet belangeloos zijn geweest,
  D: De betrokkene moet zeer loyaal en altijd positief kritisch ten opzichte van Heerlijk Lokaal haar leden en haar bestuursleden zijn geweest.

Leden van verdienste (die niet tevens A-, B-, of C-lid zijn) zijn niet lidmaatschapsgeld plichtig.

Wijze aanmelding leden, voorwaarden toelating

Artikel 3

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die A-, B- of C-lid wenst te worden van de coöperatie dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon.

Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als lid indien het inschrijfformulier wordt medeondertekend door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk of elektronisch bericht over diens al dan niet toelating als lid van de coöperatie. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.

Voor diegenen die gedurende het boekjaar lid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor één augustus van het betreffende boekjaar, het volledige lidmaatschapsgeld verschuldigd zijn. Indien zij lid worden na één augustus van het betreffende boekjaar, zijn zij de helft van het lidmaatschapsgeld verschuldigd.

Ledenregistratie

Artikel 4

 1. De ledenadministratie houdt onder verantwoordelijkheid van het bestuur een register bij waarin de namen, de adressen en andere nader te bepalen gegevens van de leden worden bijgehouden.
 1. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld de ledenadministratie schriftelijk of langs elektronische weg in kennis te stellen.

Einde lidmaatschap 

Artikel 5

 1. Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid dient het lid de voorschriften van artikel 5 van de statuten na te leven. Indien deze opzegging niet is geschied volgens die voorschriften, kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van het lopende boekjaar te doen geschieden, in geval deze opzegging geschiedde op grond van een naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

Lidmaatschapsgelden

Artikel 6

 1. A-, B- en C-leden zijn aan de coöperatie verschuldigd:
 2. entreegeld (eenmalig); en
 3. jaarlijks lidmaatschapsgeld.

Het entreegeld en het lidmaatschapsgeld zijn afhankelijk van het gekozen lidmaatschap.

 1. Voorts zijn leden in de in dit artikel genoemde gevallen een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan administratie- of andere kosten aan de coöperatie verschuldigd.
 1. Nieuwe leden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen.
 1. Elk lid van de coöperatie is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen lidmaatschapsgeld. Het lidmaatschapsgeld wordt vastgesteld door de algemene vergadering van de coöperatie op basis van daartoe strekkende voorstellen van het bestuur.
 1. Zonder besluit van de algemene vergadering kan het lidmaatschapsgeld op voorstel van het bestuur jaarlijks worden verhoogd conform de stijging van het algemene prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 1. Betaling van het lidmaatschapsgeld van alle leden, als ook alle overige verschuldigde gelden als entreegelden, boeten, bijdragen, etc. is uitsluitend mogelijk door middel een automatische incasso. Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de coöperatie doorlopend kunnen machtigen – tot wederopzegging – tot het incasseren van de verschuldigde gelden. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd. Het bestuur kan besluiten van dit artikel af te wijken en betalingen via facturen mogelijk te maken.
 1. Bij de automatische incasso zal, als het totaal verschuldigde bedrag boven de € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) uitkomt, in twee gelijke maandelijkse termijnen worden geïncasseerd, waarvan de eerste vervalt op 1 januari en de laatste op 1 maart.

Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de coöperatie alsnog een lidmaatschapsgeldnota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op één maand na de verzenddatum en zijn wel direct administratiekosten verschuldigd. Na het verstrijken van deze vervaldatum kan, indien betaling niet heeft plaatsgevonden, een invorderingsprocedure worden gestart.

 1. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
 1. Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.
 1. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat gevalkomen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.
 1. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd vanwege het niet nakomen van betalingsverplichtingen kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende boekjaar indien hij voor de aanvang van dat boekjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid opnieuw entreegeld verschuldigd.
 1. Restitutie van het lidmaatschapsgeld wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.

Winstbestemming en winstverdeling

Artikel 8

 1. De door de coöperatie gerealiseerde winsten worden conform het in artikel 15 van de Statuten bepaalde toegevoegd aan de reserves dan wel (deels) uitgekeerd aan de leden.
 2. Voordat tot winstuitkering wordt overgegaan worden de opbrengsten in eerste instantie aangewend als uitkering van:
  A: achtergestelde lonen;
  B: achtergestelde inbreng als bijvoorbeeld in uren.
 1. Achtergestelde lonen zijn die lonen voor gewerkte uren door A-leden welke als gevolg van op het moment van het verrichten van de bedoelde werkzaamheden onvoldoende liquiditeiten beschikbaar waren om tot uitkering te kunnen overgaan. A-leden houden daartoe zelf een sluitende urenadministratie bij die, voordat tot uitbetaling wordt overgegaan, goedkeuring behoeft van het bestuur.
 1. De achtergestelde inbreng in uren wordt onderverdeeld in drie categorieën:
  A: Conceptontwikkeling
  B: Leidinggeven
  C: Andere taken
  Elk van de categorieën kent een andere waarde welke door het bestuur wordt vastgesteld.
 1. Een uitkering voortvloeiend uit achtergestelde inbreng wordt pas ten laste van de winst uitgekeerd nadat de toevoeging aan de reserves is voldaan en de achtergestelde lonen als bedoeld in lid 3 zijn uitgekeerd.
 1. Bestuursuren, hierbij gedefinieerd als uren die leden besteden aan bestuursvergaderingen, zijn onbezoldigd en worden niet gezien als achtergestelde lonen of achtergestelde inbreng.
 1. Wordt door een bestuurslid voorafgaand of tijdens een bestuursvergadering een verzoek gedaan om een bepaalde inbreng te honoreren als achtergesteld loon of inbreng dan zal dit verzoek tijdens dezelfde of de eerste komende bestuursvergadering worden besproken.
 1. Tijdens de bestuursvergadering waar een verzoek als hierboven bedoeld wordt behandeld wordt tevens besloten hoeveel uren en / of budget aan de uitwerking van het voorstel mag worden gealloceerd. Een dergelijk besluit dient bekrachtigd te worden door ten minste 2/3 van de in de bestuursvergadering aanwezige stemmen.

Schadeloosstellingen en boeten

Artikel 9

 1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de coöperatie ofwel in bruikleen is afgestaan aan de coöperatie, heeft aangericht.
 1. Het bestuur en / of de coöperatie is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden in een lokaliteit van Heerlijk Lokaal of op het terrein van de coöperatie.
 1. Mocht er schade zijn ontstaan door toedoen van een lid of een derde welke op verzoek van een lid in een lokaliteit van Heerlijk Lokaal aanwezig is dan wordt het lid geacht daarvoor verantwoordelijk te zijn.

Bestuur / Taken

 Artikel 10

 1. De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het bestuur overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
 1. Alle bestuursbesluiten worden door de voorzitter medeondertekend.
 1. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen boekjaar.
 1. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur.
 1. De taken van de secretaris van het bestuur zijn in ieder geval de navolgende:
  A: het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;
  B: het houden van het coöperatie archief;
  C: het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;
  D: het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde notulen.
 1. De taken van de penningmeester van het bestuur zijn in ieder geval de navolgende:
  A: het innen en het beheren van alle gelden van de coöperatie;
  B: het uit naam van het bestuur afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de geldstromen binnen de coöperatie.

Commissies

Artikel 11

 1. De coöperatie kan een aantal verschillende commissies instellen. Deze commissies kunnen worden ingesteld door het bestuur en kunnen te allen tijde ook door het bestuur worden ontbonden. Alle werkzaamheden van commissies kunnen ook op voordracht van het bestuur worden uitgevoerd door externe partijen.
 1. Elk bestuurslid heeft het recht de vergaderingen van een commissie bij te wonen; zij kunnen daarin het woord voeren, maar hebben geen stemrecht.
 1. Van commissies kunnen ook niet-leden van de coöperatie deel uitmaken.
 1. De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur, voor elke commissie een reglement vaststellen, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de commissie zijn vastgelegd.
 1. Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk of langs elektronische weg verslag uit aan het bestuur. Commissies brengen bovendien aan het einde van het boekjaar een schriftelijk verslag uit over dat boekjaar aan de algemene vergadering.
 1. Iedere commissie dient voor aanvang van een boekjaar een begroting voor het komende boekjaar in te dienen. Omtrent de financiën van een commissie kan het bestuur een tussentijdse rapportage verlangen.
 1. Het bestuur heeft de mogelijkheid onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende commissies in te stellen:
  A: de kascommissie;
  B: de barcommissie;
  C: de technische commissie;
  D: de communicatiecommissie;
  E: de activiteitencommissie.
 1. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering. Een van de leden van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster van aftreden op. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie. De kascommissie heeft het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie voor raadpleging beschikbaar worden gesteld. De taken van de kascommissie kunnen ook worden uitgevoerd door een onafhankelijke account of administratieconsulent.
 1. De barcommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en bestaat uit minimaal drie leden. De barcommissie is belast met de exploitatie van een van de lokaliteiten van Heerlijk Lokaal, waarbij o.a. gedacht moet worden aan de in- en verkoop van artikelen, het inroosteren van medewerkers en managen van de desbetreffende lokaliteit. De leden van de barcommissie zijn onbeperkt herbenoembaar en behoeven geen lid van de coöperatie te zijn.
 1. De technische commissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en bestaat uit minimaal drie leden. De technische commissie is belast met het opstellen en uitvoeren van het technisch beheer van lokaliteiten van Heerlijk Lokaal. De leden van de technische commissie zijn onbeperkt herbenoembaar en behoeven geen lid van de coöperatie te zijn.
 1. De communicatiecommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en bestaat uit minimaal drie leden. De communicatiecommissie is belast met het bijhouden van de officiële organen van de coöperatie en het verzorgen van de communicatie naar de leden. De leden van de communicatiecommissie zijn onbeperkt herbenoembaar.
 1. De activiteitencommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en bestaat uit minimaal drie leden. De activiteitencommissie organiseert, al dan niet in samenwerking met de barcommissie en / of de communicatiecommissie activiteiten in of rond de lokaliteiten van Heerlijk Lokaal. De leden van de activiteitencommissie zijn onbeperkt herbenoembaar en behoeven geen lid van de coöperatie te zijn.

Officieel orgaan

 Artikel 12

 1. De coöperatie heeft een officieel orgaan om de communicatie met de leden mogelijk te maken.
 1. De website van Heerlijk Lokaal en eventuele digitale nieuwsbrieven worden als officieel orgaan beschouwd.
 1. Het bestuur benoemt een hoofdredacteur, die belast is met het opmaken en verspreiden van het officiële orgaan.

Algemene vergadering

Artikel 13

 1. De voorzitter van de algemene vergadering verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris van de algemene vergadering houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen.
 1. De secretaris van de algemene vergadering legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige leden hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn. Slechts die stemgerechtigde leden wier namen op de presentielijst voorkomen nemen aan de stemmingen deel.
 1. Voor de aanvang van de stemmingen over personen wijst de voorzitter van de algemene vergadering drie neutrale personen aan die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag zullen uitbrengen aan de voorzitter; daarna deelt de voorzitter van de algemene vergadering de uitslag van de stemming aan de vergadering mede.
 2.  Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
  A: getekend zijn;
  B: onleesbaar zijn;
  C: een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  D: de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
  E: voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
  F: meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon.
 3. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het officieel orgaan gepubliceerd of op een andere wijze, ter keuze van het bestuur, ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.
 4. Het is niet mogelijk te stemmen bij volmacht.

Verplichtingen van de leden / huis- en gedragsregels

Artikel 14

 1. Alle leden zijn verplicht de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van de coöperatie na te leven, te eerbiedigen en aan de uitvoering daarvan mee te werken.
 1. De leden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een verzorgd uiterlijk van een lokaliteit van Heerlijk Lokaal en bevorderen zoveel mogelijk het fatsoenlijk gedrag van degenen, die zich daar bevinden.
 1. De leden zijn verplicht zich te houden aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de leden van het bestuur en / of door het bestuur daartoe gemachtigde of aangewezen personen, mits conform de statuten, reglementen en (gedrags)regels van Heerlijk Lokaal.
 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholhoudende) drank of andere consumpties te gebruiken in een lokaliteit van Heerlijk Lokaal of elders op het terrein van de coöperatie.
 1. Het is niet toegestaan om bij de bar gekochte (alcoholhoudende) drank of andere consumpties elders (bijvoorbeeld in de toiletten) te nuttigen dan in de lokaliteit van Heerlijk Lokaal of op het terras van Heerlijk Lokaal.
 1. Leidinggevenden en medewerkers drinken geen alcohol gedurende hun (bar)dienst.
 1. Personen die agressief en normafwijkend gedrag vertonen kunnen door de dienstdoende leidinggevende of medewerker uit Heerlijk Lokaal en / of van het terrein worden verwijderd
 1. Elk lid is verplicht handelend op te treden bij handhaving van de orde indien en zodra de situatie daarom vraagt.
 1. Elk lid is verantwoordelijk voor de door hem uitgenodigde gasten.
 1. Het is elk lid verboden zich zodanig te gedragen dat de veiligheid en / of persoonlijke integriteit van leden en gasten in gevaar komt.
 1. Roken in een lokaliteit van Heerlijk Lokaal is niet toegestaan.
 1. Elk lid draagt zorg voor zijn eigen eigendommen. De coöperatie of het bestuur is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, vernietiging, ontvreemding e.d. van eigendommen van leden en / of hun gasten.

Beeldmerken

 Artikel 15

 1. Het logo en beeldmerk van Heerlijk Lokaal mag niet zonder toestemming van het bestuur worden gebruikt.

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement

 Artikel 16

 1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de statuten.

 2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt.

Vaststelling en wijzigingen HHR

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene vergadering de dato 9 oktober 2015 en per die datum in werking getreden.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *